Sunday, May 21, 2017

Frankie Paul

Reggae singer -- via the Jamaica Observer. AKA Paul Blake.