Monday, April 9, 2018

Dorothy Garlock

Writer -- via the Globe Gazette. AKA Johanna Phillips, Dorothy Phillips, Dorothy Glenn.