Friday, May 18, 2018

Yuriko Hoshi

Actress -- via Mainichi. AKA Yuriko Shimizu.