Thursday, September 13, 2018

Karol Sliwka

Graphic designer -- via wyborcza.pl.