Monday, November 26, 2018

Xiao Yi

Wuxia (martial-arts epic) novelist -- via China Daily. AKA Shiao Ching Jen, Shiao Yi.